LA INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS, LA ITE


Què és la ITE?

Quan és necessari sotmetre el nostre edifici a la inspecció tècnica?

Qui pot fer la ITE ?

Qui li farà la tramitació, qui el pot assessorar?

Quan costa fer la ITE?

 

Què és la ITE?

És uns inspecció que valora l’estat general de conservació de l’edifici. Es revisa de forma visual el sistema estructural, les façanes, els patis i l’estat de les instal·lacions.

La inspecció inclou la supervisió de tots els habitatges i locals que conformen l’edifici.

La propietat per tal de facilitar la inspecció, ha de permetre l’accés al tècnic inspector als espais que ho sol·liciti.

Quan és necessari sotmetre el nostre edifici a la inspecció tècnica?

 

Calendari d’inspeccions tècniques obligatòries de la Generalitat

Anteriors a 1930 

Fins al 31 de desembre de 2012

Entre 1931 i 1950 

Fins al 31 de desembre de 2013

Entre 1951 i 1960 

Fins al 31 de desembre de 2014

Entre 1961 i 1970

Fins al 31 de desembre de 2015

A partir de 1971

Fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleixi els 45 anys d’antiguitat

 

Qui pot fer la ITE ?

Els únics professionals competents per realitzar l’ITE, per competència professional i segons es reflecteix especialment al Decret, són els APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, ENGINYERS D’EDIFICACIÓ i ARQUITECTES. Són els veritables especialistes en edificació.

 

Qui li farà la tramitació, qui el pot assessorar?

 

Els Col·legis faran la supervisió, gestió tècnica i administrativa al llarg de tot el procés. Des de la contractació d’un tècnic competent (arquitectes, aparelladors, arquitectes tècnics o enginyers d’edificació), fins la tramitació de la sol·licitud del Certificat d’Aptitud del seu edifici, d’acord amb el conveni de delegació de funcions signat entre els col·legis professionals i la Generalitat.

 

Quan costa fer la ITE?

Els honoraris dels professionals per garantir la lliure competència no es poden regular i per tant els fitxen els tècnics. En aquest cas, quan la ITE es sol·licita a l’Administració de la Generalitat, existeix una taxa de preus públics sobre la inspecció tècnics d’edificis

 

Deixa un comentari