GESTIÓ DE MANTENIMENT PER A COMUNICATS

Cèdula d´habitabilitat

Certificat Eficiència Energètica

Projecte d´activitat

ITE. Inspeccions d'edificis

Legalitzacions d'obres

Informes pericials

Taxacions

Projectes d'obres

Plans d´autoprotecció (només personal acreditat)

Direccions d'obres

Coordinacions de seguretat

Expedient de divisio horitzontal, parcelacions

Certificat de solidesa