Altres treballs

4.   Altres treballs

4.1.         Aixecaments planimètrics [.pdf]

                4.1.1.     Amidament de terrenys                

                4.1.2.     Amidament de solars

                4.1.3.     Amidament d’edificis

4.2.         Amidaments i valoració d’obra executada [.pdf]

4.3.         Amidaments i pressupostos d’obra d’edificació sobre plànol [.pdf]

4.4.         Amidaments i pressupostos d’obra d’urbanització sobre plànol [.pdf]

4.5.         Memòria valorada [.pdf]

4.6.         Partions i replanteigs en terrenys, solars i edificis

                4.6.1.     Partió de terrenys, solars i edificis [.pdf]

                4.6.2.     Replanteig de terrenys, solars i edificis [.pdf]

4.7.         Reconeixements, consultes, examen de documents i diligències [.pdf]

                4.7.1.     Reconeixement de terrenys i construccions

                4.7.2.     Consultes

                4.7.3.     Examen de documents, títols, plànols, etc

                4.7.4.     Diligències

4.8.         Informes, dictàmens i certificats [.pdf]

                4.8.1.     Informe

                4.8.2.     Dictamen

                4.8.3.     Certificat

4.9.         Treballs de diagnosi prèvia a l’execució d’obres de reforç i consolidació [.pdf]

4.10.       Test de l’edifici (TEDI) [.pdf]

                4.11.     Treballs de prediagnosi de l’estat de les façanes i els altres elements exteriors  

4.12.       Actuacions pericials o arbitrals [.pdf]

                4.12.1.   Peritatges judicials

                4.12.2.   Arbitratges

4.13.       Certificats d’habitabilitat d’habitatges usats [.pdf]

4.14.       Valoració d’un terreny, edifici o solar [.pdf]

4.15.       Inspecció i comprovació de les instal·lacions [.pdf]

4.16.       Treballs tècnics en la fabricació de materials per a la construcció [.pdf]

 

Comments are closed.